Ο παράξενος κι η περίεργη - Ν. Λυγερός


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

620) Ο παράξενος κι η περίεργη. Perfection 4 7 7/2003 En.- Fr.

Παράξενος: Κάποτε, στα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν στόμα.
Περίεργη: Και τότε πως μιλούσαν;

Παράξενος: Δε μιλούσαν...
Περίεργη: Δεν μπορούσαν να πουν τις λύπες τους και τις χαρές τους;

Παράξενος: Όσο παράξενο κι αν φαίνεται δεν είχαν...
Περίεργη: Περίεργο. (Χρόνος) Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται...

Παράξενος: Μα δεν είπα ακόμα την ιστορία! (Χρόνος) Περίμενε λίγο...
Περίεργη: Πως θέλεις να περιμένω όταν ακούω τέτοια πράγματα;

Παράξενος: Ας πούμε ότι δεν έχεις στόμα ούτε εσύ...
Περίεργη: Μμμ!

Παράξενος: Ωραία! Ας συνεχίσουμε λοιπόν; εκείνη την εποχή γνωρίστηκαν δύο νέοι. Κι όπως δεν μπορούσαν να μιλήσουν κοίταζαν πάντα τα μάτια του άλλου. (Η Περίεργη κοιτάζει τον Παράξενο στα μάτια.) Ναι, έτσι ακριβώς... Μόνο που μετά από λίγο καιρό κατάλαβαν πόσο αγαπούσε ο ένας τον άλλον...
Περίεργη: Μμμ!

Παράξενος: Ναι, χωρίς να μιλήσουν... (Σιωπή) Ένιωθαν τον άλλο κι ήταν αρκετό... (Χρόνος) Δεν είχε γεννηθεί ακόμα άνθρωπος να πει τα πικραμένα που είχαν μες στο στόμα.

Περίεργη: Δεν αντέχω άλλο!
Παράξενος: Αυτό ένιωσαν και αυτοί! Και σκέφτηκαν να ρωτήσουν ένα σοφό να τους λυτρώσει.

Περίεργη: Από πού ξεφύτρωσε αυτός;
Παράξενος: Ο Αχιλλέας...

Περίεργη: Μα ο Αχιλλέας δεν είναι σοφός!
Παράξενος: Δε μιλούμε για τον ίδιο!

Περίεργη: Καλά! Και τι τους είπε αυτός ή μάλλον τι τους έδωσε να καταλάβουν;
Παράξενος: Τους είπε ότι έλειπε στο πρόσωπό τους μια ανοιχτή πληγή...

Περίεργη: Τι παράξενος τρόπος για να μιλήσει για τα χείλη! Και τι έκαναν;
Παράξενος: Φοβήθηκαν...

Περίεργη: Το φανταζόμουνα... Άλλωστε τι να πουν δίχως στόμα!

Παράξενος: Ο σοφός προσπάθησε να τους εξηγήσει ότι από αυτήν την ανοιχτή πληγή θα έβγαιναν όλα τα βάσανά τους και θα έλεγαν όλες τις χαρές τους...

Περίεργη: Οι σοφοί είναι κάποτε τολμηροί! Όμως οι άνθρωποι... (Σιωπή)
Παράξενος: Κατάλαβε πως δεν μπορούσε να τους βοηθήσει μ'αυτόν τον τρόπο...

Περίεργη: Τώρα τον παραδέχομαι!
Παράξενος: Παρέμεινε σιωπηλός για κάμποση ώρα...

Περίεργη: Μόνο η σιωπή βοηθάει τη σκέψη...
Παράξενος: Έτσι βρήκε τη λύση...

Περίεργη: Για να τους πείσει;
Παράξενος: Όχι μόνο για να τους βοηθήσει...

Περίεργη: Τι τους είπε;
Παράξενος: Τους μίλησε για τα χείλη...

Περίεργη: Τα χείλη;
Παράξενος: Και το φιλί...

Περίεργη: Τι παράξενος σοφός !
Παράξενος: Κι η αλήθεια είναι παράξενη!

Περίεργη: Και περίεργη !

(Χρόνος) Πες μου λοιπόν!

Παράξενος: Τους είπε για τις ανοιχτές πληγές που κλείνουν...

Περίεργη: Χαράς το πράγμα!
Παράξενος: Όχι εκείνες που κλείνουν μόνες τους... Εκείνες δεν είναι αληθινές!

Περίεργη: Σωστά!
Παράξενος: Τους είπε για κείνες που κλείνουν όταν είναι δύο...

Περίεργη: Τι σκάρωσε ο σοφός;
Παράξενος: Τίποτα! (Χρόνος) Μόνο την αλήθεια τους είπε...

Περίεργη: Αυτό λέω κι εγώ!
Παράξενος: Όταν τους είπε ότι το φιλί κλείνει τις πληγές, άνοιξαν τα χείλη τους και φιλήθηκαν!


Translated from the French by Lito Kalogianni

Strange: Once, in the very old times humans didn’t have a mouth.
Curious: And how could they speak then?

Strange: They didn’t speak…
Curious: They couldn’t speak of their sadness and their joy?

Strange: Strange as it may seem they didn’t have one…
Curious: Curious. Time. I don’t understand how it can be…

Strange: But I haven’t told the story yet! Time. Wait a bit…
Curious: How can you expect me to wait when I hear this kind of things?

Strange: Let’s say that neither you have a mouth…
Curious: Mmm!

Strange: Nice! So, let’s continue… At that time, two young people met. And as they couldn’t speak they looked always at each other’s eyes. Curious looks at Strange in the eyes. Yes, exactly like that… It is just that after a short time they understood how much they loved each other…
Curious: Mmm!

Strange: Yes, without speaking… Silence. They felt each other and that was enough… Time. A human had yet to be born that could speak of the bitterness he held in his mouth.
Curious: I can’t stand it anymore!

Strange: That’s what they felt too! And they thought of asking a wise man to liberate them.
Curious: Where did he come from?

Strange: Achilles…
Curious: But Achilles isn’t wise!

Strange: We don’t speak of the same one.
Curious: Ok! And what did he say to them or even better what did he make them understand?

Strange: He told them that what was missing from their face was an open wound…
Curious: What a strange way to speak of the lips! And what did they do?

Strange: They were frightened…
Curious: I imagined so… Besides, what could they say without a mouth!

Strange: The wise man tried to explain to them that from that open wound all their torments would come out and they would speak of all their joys…

Curious: The wise are sometimes daring! But the humans… Silence.
Strange: He understood that he couldn’t help them that way.

Curious: Now I respect him!
Strange: He remained silent for quite some time…

Curious: Only silence helps the thinking…
Strange: So he found the solution…

Curious: To convince them?
Strange: No, only to help them…

Curious: What did he say to them?
Strange: He told them about the lips…

Curious: The lips?
Strange: And the kiss…

Curious: What a strange wise man!
Strange: The truth is also strange!

Curious: And curious! Time. So tell me!
Strange: The told them about open wounds that close…

Curious: So what!?
Strange: Not the ones that close on their own… They are not real!

Curious: That’s right!
Strange: He told them about the ones that close when they are two…

Curious: What was the wise man up to?
Strange: Nothing! Time. He told them nothing but the truth…

Curious: That’s what I’m saying too.
Strange: Once he told them that the kiss closes the wounds, they opened their lips and kissed!Traduit du grec par l'auteur - Fr. 

Étrange
Autrefois, dans l'ancien temps les hommes n'avaient pas de bouche.

Curieuse
Et alors comment parlaient-ils ?

Étrange
Ils ne parlaient pas...

Curieuse
Ils ne pouvaient pas dire leur douleur ni leur joie ?
Étrange
Aussi étrange que cela puisse paraître ils n'en avaient pas...

Curieuse
Curieux... Un temps. Je ne comprends pas comment cela est possible...

Étrange
Mais je n'ai pas encore dit l'histoire ! Un temps. Attends un peu...

Curieuse
Comment veux-tu que j'attende quand j'entends de telles choses ?

Étrange
On dirait que tu n'aurais pas de bouche toi non plus...

Curieuse
Mmm !

Étrange
Bien poursuivons alors... À cette époque deux jeunes gens se sont rencontrés. Et comme ils ne pouvaient pas se parler, ils se regardaient toujours dans les yeux. La Curieuse regarde l’Étrange dans les yeux. Oui, exactement ainsi... Seulement peu de temps après ils ont compris combien ils s'aimaient l'un l'autre.

Curieuse
Mmm !

Étrange
Oui, sans qu'ils se parlent... Silence. Ils ressentaient l'un l'autre et c'était suffisant... Un temps. Il n'était pas encore né d'homme pour dire les amertumes qu'ils avaient dans leur bouche.

Curieuse
Je n'en peux plus !

Étrange
C'est ce qu'ils ont pensé eux aussi ! Et ils ont pensé à consulter un sage afin qu'il les délivre.

Curieuse
Mais d'où sort-il celui-là ?

Étrange
Achille...

Curieuse
Mais Achille n'est pas sage !

Étrange
Nous ne parlons pas du même !

Curieuse
Bien ! Et qu'est-ce qu'il leur a fait comprendre ?

Étrange
Il leur a dit qu'il manquait à leur visage une blessure ouverte...

Curieuse
Quelle étrange manière de parler des lèvres ! Et qu'ont-ils fait ?

Étrange
Ils ont eu peur...

Curieuse
Je l'aurais imaginé... D'ailleurs que pouvaient-ils dire sans bouche ?

Étrange
Le sage tenta de leur expliquer que par cette blessure ouverte sortiraient toutes leurs tortures et ils pourraient dire toutes leurs joies.

Curieuse
Parfois les sages sont audacieux ! Seulement les hommes... Silence.

Étrange
Il a compris qu'il ne pourrait pas les aider de cette manière...

Curieuse
À présent j'ai du respect pour lui !

Étrange
Il demeura silencieux pendant un bon moment.

Curieuse
Seul le silence aide la pensée...

Étrange
C'est ainsi qu'il trouva la solution...

Curieuse
Pour les convaincre ?

Étrange
Non, seulement pour les aider...

Curieuse
Que leur a-t-il dit ?

Étrange
Il leur a parlé des lèvres...

Curieuse
Des lèvres ?

Étrange
Et du baiser...

Curieuse
Quel étrange sage !

Étrange
La vérité aussi est étrange !

Curieuse
Et curieuse ! Un temps. Dis voir alors !

Étrange
Il leur a parlé des blessures ouvertes qui se referment...

Curieuse
Tu parles d'une chose !

Étrange
Non, pas celles qui se referment d'elles-mêmes... Celles-ci ne sont pas vraies !

Curieuse
C'est exact !

Étrange
Il leur a parlé de celles qui se referment quand elles sont deux...

Curieuse
Qu'est-ce qu'il a encore manigancé ce sage ?

Étrange
Rien ! Un temps. Il ne leur a dit que la vérité...

Curieuse
C'est ce que j'ai dit moi aussi !

Étrange
Quand il leur a dit que le baiser ferme les blessures, ils ont ouvert leurs lèvres et ils se sont embrassés !


Περισσότερα » Έρωτας-Αγάπη