Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ~ Η οικογένειά μου είναι αυτοί που με ακούν ~ Η οικογένεια του Χριστού ~ Ν. Λυγερός


Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες

Αν αναρωτιέσαι ακόμα
ποιος είναι ο ρόλος των Ελλήνων
κοίτα απλώς το ιερό κείμενο και θυμήσου
πότε συνάντησαν τον Σωτήρα
τότε θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις
για να διαδώσεις όλο το έργο Tου
δίχως να διστάζεις πια
γιατί τώρα βλέπεις το φως του κόσμου
εκεί που νόμιζες ότι υπάρχει μόνο
το βαθύ σκοτάδι
διότι οι γνώσεις φωτίζονται πάντα
και δείχνουν σε όσους
τις μαθαίνουν ποιος είναι ο προορισμός
και ποια είναι η αποστολή μας.


Η οικογένεια του Χριστού
δεν είναι αυτή που νομίζεις
αλλά αυτή που ονοματίζει
όταν έρχονται να τον βρουν
την ώρα της ομιλίας του
γι' αυτό πρόσεχε κι εσύ
αυτή την πολύτιμη λέξη
για να μη μπερδεύεις
την ουσία με το κοινό
την ιστορία με την παράδοση
και δεν καταλαβαίνεις πια
την πολυκυκλικότητα
και την έννοια της συνέχειας
γιατί δεν βλέπεις
τη διαφορά που υπάρχει
μεταξύ της κενότητας
και του απλού κενού.


Η οικογένειά μου είναι αυτοί που με ακούν 

Στην κοινωνία δεν παρατάμε ποτέ την οικογένειά μας,
γιατί όλος ο κόσμος είναι η οικογένεια,
βέβαια την πάμε στο γηροκομείο σιγά-σιγά
μην είναι ενοχλητική κιόλας να τελειώσει ωραία.
Στην Ανθρωπότητα η κοινωνία δεν έχει νόημα.
Η οικογένεια δεν είναι η οικογένεια που νομίζουμε.
Αυτό το λέει κι ο Χριστός ξεκάθαρα. Πρώτα από όλα,
σου λέει άφησε την οικογένειά σου κι έλα μαζί μου.
Κι όταν Τον ψάχνουν και Του λένε σε ψάχνει η οικογένειά σου,
λέει: η οικογένειά μου είναι αυτοί που με ακούν. Ν. Λυγερός

*Σημείωση Σ. Ντρέκου: το ιερό κείμενο είναι από το Κατά Ιωάννη 12:20-22. «20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπό Βηθσαϊδά τῆς Γαλιλαίας, καί ἠρώτων αὐτίν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τόν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καί λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καί πάλιν Ἀνδρέας καί Φίλιππος καί λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· 23 ὁ δέ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου.» 

Ιω. 12,20 Ήσαν δε εκεί κατά τας ημέρας εκείνας μερικοί προσήλυτοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν ανεβή εις τα Ιεροσόλυμα, δια να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του Πάσχα.»

Ιω. 12,20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ.

Ιω. 12,20 Ησαν δε εκεί κατά τας ημέρας εκείνας μερικοί προσήλυτοι Ελληνες, οι οποίοι είχαν ανεβή εις τα Ιεροσόλυμα, δια να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του Πασχα.

Ιω. 12,21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

Ιω. 12,21 Αυτοί, λοιπόν, ήλθαν στον Φιλιππον, που κατήγετο από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν, λέγοντες· “κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν και να ομιλήσωμεν μαζή του”.

Ιω. 12,22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ·

Ιω. 12,22 Ερχεται ο Φιλιππος και λέγει τούτο στον Ανδρέαν, μαζή δε κατόπιν, δια λόγους σεβασμού, ο Ανδρέας και ο Φιλιππος λέγουν στον Ιησούν ότι οι Ελληνες θέλουν να τον ίδουν.

Ιω. 12,23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Ιω. 12,23 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “έφθασε τώρα η ωρισμένη από τον Θεόν ώρα, δια να δοξασθή με την σταύρωσιν και την ανάληψίν του ο υιός του ανθρώπου και να αναγνωρισθή ως Μεσσίας και Λυτρωτής από τους Ελληνας, οι οποίοι αυτήν την στιγμήν αντιπροσωπεύουν και όλον τον εθνικόν κόσμον.

Το βράδυ της Μ. Τρίτης ψάλλεται στις Εκκλησίες ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Στην υμνολογία κυριαρχεί το γεγονός της αλείψεως των ποδών του Κυρίου με μύρο από μια αμαρτωλή γυναίκα (πόρνη την αναφέρουν οι υμνωδοί) και το σκούπισμά τους με τα μαλλιά της, στο σπίτι ενός Φαρισαίου, όπου ήταν προσκεκλημένος (Λουκά ζ' 36-50), ενώ ψάλλεται ένα από τα πλέον δημοφιλή τροπάρια της θρησκευτικής υμνολογίας, το «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή», γνωστότερο ως Τροπάριο της Κασσιανής, από το όνομα της υμνογράφου Κασσιανής (810-865), που το συνέθεσε.

Ευαγγέλιο (Κατά Ιωάννη ιβ’ 17-50)

Ο Ιησούς συνεχίζει να διδάσκει, ενώ οι Φαρισαίοι ψάχνουν τρόπους για να τον συλλάβουν. Κάποιοι Έλληνες ζητούν να τον δουν και αυτός τους λέγει: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξαστή ο υιός του ανθρώπου». Επίσης, ο Κύριος προλέγει τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του.

Σοφία Ντρέκου / Νίκος Λυγερός Λόγοι
Κείμενα, Ποίηση: Opus of N. Lygeros