Καταγραφή επιστολών Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή


Κείμενα Νίκος Λυγερός
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Ο Διευθυντής του Μουσείου
δεν είναι μόνο άνθρωπος
διότι πρέπει να παλέψει
και με την αδιαφορία
αλλά και με τα κτήνη
που δεν δίνουν σημασία
στο έργο των ανθρώπων
και πάντα προσπαθούν
να το απαξιώσουν
και να το πνίξουν
για να μπορέσουν
να σταθούν όρθιοι
ακόμα και γονατιστοί
μπροστά στους νεκρούς
και τα καμένα βιβλία, 
έτσι αν δεν υπήρχε
η αθανασία μας
οι επιστολές μας
και τα βιβλία
θα είχαν χαθεί
γι’ αυτό το λόγο
γεννήθηκε ο φύλακας
της βιβλιοθήκης.


1) Otto Hönigschmid Νοέμβριος 1926
Αναλυτική Χημεία München

1) Καθ. Arnold Sommerfeld (Θεωρητική Φυσική)
2) Kαθ. Constantin Karatheodory (Μαθηματικά)
3) Καθ. Heinrich Wieland (Οργανική Χημεία)
München Nov. 1926
i. Καθ. Otto Hönigschmid
Aναλυτική Χημεία
München
Νοέμβριος 1926

1) Καθηγητής Wilhelm Prandtl
Spezielle anorganische Chemie
München Nov. 1926

Κος, Κα Καραθεοδωρή
Πρό του
Armee Museum
Στόν Hofgarten
Μάρτιος 1927, München
Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Μάρτιος 1927

Έξω από την εν Μονάχω
εκκλησία μας
Αρχιμανδρ. Κος Ιω. Ανδρεάδης
Κος Κύρτους Ιωάννης
Κος Κακριδής
Κα, Κος Καραθεοδωρής
Κος Ζαῒρης
-15 °C
15 Dezember 1927
C. Carathéodory
Münche 27
Rauchstrasse 8
17.5.26
                                                   Hern Professor
                                                   Dr Kalitzunakis
                                                   Berlin
                                                   Mommsenstrasse 28
Φίλε κ. Καλιτσουνάκι,
Πολύ σας ευχαριστώ διά την αποστολήν
του λόγου σας τον οποίον θα αναγνώσω
κατ’ αὐτάς. Πρός τό παρόν είμαι πνιγμένος
μέ εργασίαν• εις τό ένα μου μάθημα έχω σχεδόν
200 μαθητάς, πρός τούτοις έχω τάς διορθώσεις της
β' ἐκδόσεως του βιβλίου μου περί πραγματικών συν-
αρτήσεων κτλ. κτλ. Σείς τί απεφασίσατε, καί
ποίας εντυπώσεις απεκομίσατε ἐξ Αθηνών.
Θά εξακολουθήσετε τόν αμφίβιον βίον σας;
Πότε θά μας επισκεφθήτε;
Μετά πολλής φιλίας
Κ. Καραθεοδωρή.
  Prof Dr J. Kalitzunakis
                                                   Athen (Griechenland)
                                                   Palaion Falhron
                                                   od Paseidwnos 66
6.10.35
Αγ. Κ. Καλιτσουνάκι
Ευχαριστώ για τήν χάρταν σας
που με περιήλθεν εδώ εις τω
Chiemsee. Βλέπετε ότι είχον
δίκαιον νά μήν κατέλθω αφ’ ού
ήρχισεν ο πόλεμος του οποίου
αι συνέπειαι ακόμη εντελώς
άδηλοι. Ο Κυριακίδης έκαμεν
πολύ ωραίαν διάλεξιν με λαμ-
πράς προβολάς. Αν έχητε και-
ρόν γράψητε μου εκτενέστερον
δια τήν κατάστασιν των Πανεπιστημιακών.
Με πολλήν φιλιάν
Κ. Καρ. 

                                                   Hern Prof Dr J Kalitzunakis

                                                   Berlin - Wilmesdorf
                                                   Hohenzollerndamm 184.

1936
Φίλε κ. Καλιτσουνάκι
Σας εύχομαι αίσιον τό Νέον
Έτος καί πολλά έτη διά τήν εορτήν
σας. Ευχαριστώ διά τό γράμμα
σας – ίσως κατέλθω καί εγώ τόν
Μάρτιον εις Αθήνας. Τελευταίως
απέκτησα σπανιώτατον βιβλίον
του Wolfg. Lazius τό Comment.
Rer. Graecar. libri II Βιέννη 1558
μέ δύο χάρτας χαλκογραφημένους τής
στερεάς Ἑλλ. καί τής Πελοπ. καί Κρή
της. Τό Βρετταν. Μους. δέν έχει
παρά τήν έκδοσιν του 1609 χωρίς τούς
χάρτας ως καί τήν έκδος. του Grono-
vius. Ευρίσκεται άραγε η α' έκδο-
σις εις τό Βερολ.;
Με πολλήν φιλίαν
Κ. Κ C. Carathéodory
Münche 27
Rauchstrasse 8
                                                   Hern Prof Dr J Kalitzunakis
                                                   Berlin - Spandau
                                                   Boxflede
                                                   Schwanensteg 4

Φίλε κ. Κ. Πώς εφαντάσθητε ότι ο Le
Bruyère δέν ήτο γνήσιος Γάλλος; Πρέπει νά
αναγνώσητε το σπουδαίον άρθρον εις τήν
Biographie Générale τού Didot τήν οποίαν
θά εύρητε εις τό Lesesaal τής Staatsbiblio-
thek. Ο Voltaire γράφει δι’ αυτόν (Siècle de
Louis XIV, Chap. 32) Un style rapide, concis, ner-
veux, des expressions pittoresques, un usage tout
nouveau de la langue, mais qui n’ en blesse pas
les règles. Πολύ σας ευχαριστώ διά τάς εφη-
μερίδας. Πάλιν έρχονται αι Ολλανδικαί εφημερί
δες προχθές ανέγνωσα εις μίαν αυτού πολύ
ενδιαφέρουσαν ανταπόκρισιν των Αθηνών.
Με πολλήν φιλίαν
Κ.
16.7.40
Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 16 Ιουλίου 1940.

Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή
στον Χ. Παπακυριακόπουλο (7/11/1943)

Ν. Λυγερός

7.11.43. Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,
πολύ σας ευχαριστώ διά την ωραίαν και
σπουδαίαν υμών εργασίαν. Την  κάρταν σας
έλαβον προχθές και μόλις πληροφορηθώ
θα απαντήσω είς την ερώτησην σας.

                                                             Με πολλήν φιλίαν
                                                             Κ. Καραθεοδωρή.«Αν θέλετε να μπείτε στον κόπο να μου εξηγήσετε ακόμα και τους κανονικούς μετασχηματισμούς θα βρείτε έναν ευγνώμονα και ευσυνείδητο ακροατή. Αν όμως λύσετε και το πρόβλημα των κλειστών γραμμών του χρόνου, θα σταθώ μπροστά σας με σταυρωμένα χέρια. Πίσω από αυτό υπάρχει κρυμμένο κάτι που είναι αντάξιο του ιδρώτα των καλυτέρων.»
Επιστολή του Αϊνστάιν προς τον Καραθεοδωρή, 1916 


10654) Ο Διευθυντής του Μουσείου. (ποίημα). Perfection 13 10 11/2012. 
10655) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Νοέμβριος 1926, Ι. Perfection 13 10 11/2012. 
10656) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Νοέμβριος 1926, ΙΙ. Perfection 13 10 11/2012. 
10657) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Νοέμβριος 1926, ΙΙI. Perfection 13 10 11/2012. 
10658) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Νοέμβριος 1926, ΙV. Perfection 13 10 11/2012. 
10659) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Μάρτιος 1927. Perfection 13 10 11/2012. 
10660) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Δεκέμβριος 1927. Perfection 13 10 11/2012. 
10661) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 17 Μαΐου 1926. (με Β. Τσατσαμπά). Perfection 13 10 11/2012. 
10662) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 10 Οκτωβρίου 1935. (με Β. Τσατσαμπά). Perfection 13 10 11/2012. 
10663) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Ιανουάριος 1936. (με Β. Τσατσαμπά). Perfection 13 10 11/2012. 
10664) Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 16 Ιουλίου 1940. (με Β. Τσατσαμπά). Perfection 13 10 11/2012. 
10665) Ο Otto Hönigschmid στο φωτογραφικό υλικό του Κ. Καραθεοδωρή. Perfection 13 10 11/2012.
Σε μουσείο δύο επιστολές από τον δάσκαλο του Αϊνστάιν. Έθνος, 20/06/2008. & Έθνος.
Το νέο επίτευγμα του Μουσείου Καραθεοδωρή. Ο Χρόνος, 20/06/2008.
Συνέντευξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στο Ράδιο Xρόνος 87.5 FM. 20/06/2008.
• Συνέντευξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού για το νέο επίτευγμα του Μουσείου Καραθεοδωρή. TV- Ροδόπη, 20/06/2008.
Στην τελική φάση το Μουσείο Καραθεοδωρή. Η Πατρίδα, 21/06/2008.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ: Απέκτησε δύο επιστολές του μεγάλου μαθηματικού. Μακεδονία, 22/06/2008.
Συνέντευξη του κ. Νίκου Λυγερού στην Άννα Κιόρογλου. Ηχω, 24/06/2008.
Συνέντευξη του κ. Νίκου Λυγερού. Παρατηρητής της Θράκης. 25/06/2008.
Το νέο επίτευγμα του Μουσείου Καραθεοδωρή. Θρακική Αγορά, 26/06/2008.
Σεμινάριο "Άλγεβρα, Γεωμετρία και Ανάλυση". Ελευθερία, 22/07/2008.
Ο Έλληνας με το υψηλότερο IQ έρχεται στην Καλαμάτα. Στην μπρίζα, 24/07/2008.
Masterclass του Νίκου Λυγερού από το Φροντιστήριο Β. Δικαιουλάκος. Θάρρος, 29/07/2008.
Masterclass του Νίκου Λυγερού από το Φροντιστήριο Β. Δικαιουλάκος. Επικαιρότητα, 29/07/2008.
Masterclass του Νίκου Λυγερού από το Φροντιστήριο Β. Δικαιουλάκος. Ελευθερία, 29/07/2008.
Συνέντευξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στο ραδιοφωνικό σταθμό Γαλαξίας. Τρίτη 29/07/2008.
Στην Ξάνθη τα έργα των βανδάλων. Ένας Πολιτισμός χάνεται. Αντιφωνητής, 20/08/2008.
Συνέντευξη του Ν.Λυγερού: Ο εξυπνότερος στον κόσμο. Ταχυδρόμος, 23/08/2008.
Παράδοση επιστολών του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Ελεύθερη Θράκη, 28/08/2008.
Οι 39 αυτόγραφες επιστολές του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή παραδίδονται από τον Υπουργό Παιδείας στο Δήμο Κομοτηνής.Ο Χρόνος, 28/08/2008.
Παράδοση των επιστολών Καραθεοδωρή στο Δημαρχείο Κομοτηνής. Πατρίδα, 28/08/2008.
Στην Κομοτηνή 39 αυτόγραφες επιστολές του Κ. Καραθεοδωρή. Παρατηρητής της Θράκης, 30/08/2008.
"Ζωτικά όργανα" για το Μουσείο Καραθεοδωρή οι 39 επιστολές. Ο Χρόνος, 30/08/2008.
Ο ΥΠΕΠΘ Ευριπίδης Στυλιανίδης παρέδωσε σημαντικό τμήμα επιστολών του Κ. Καραθεοδωρή. Η Πατρίδα, 30/08/2008.
Mε αφορμή την παράδοση των επιστολών του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή στο Μουσείο Καραθεοδωρή ο Καθηγητής Νίκος Λυγερός θα δώσει συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλο 92,4 fm. Κομοτηνή. Δευτέρα 01/09/2008.
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Υπήρχε στενή σχέση Βενιζέλου - Καραθεοδωρή. Χρόνος, 02/09/2008.
Συνέντευξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού T. V. Ροδόπη. Πέμπτη. 04/09/2008, ώρα 21.20.

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (Βερολίνο, 13 Σεπτεμβρίου 1873 – Μόναχο, 2 Φεβρουαρίου 1950) ήταν μαθηματικός ελληνικής καταγωγής, υπήκοος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Καραθεοδωρή ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας ως Konstantin Carathéodory και συχνά αναφέρεται (λανθασμένα) ως Καραθεοδωρής. Το επιστημονικό έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή επεκτείνεται σε πολλούς τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Αρχαιολογίας. Είχε σημαντικότατη συνεισφορά ιδιαίτερα στους τομείς της πραγματικής ανάλυσης, συναρτησιακής ανάλυσης και θεωρίας μέτρου και ολοκλήρωσης. Τα περισσότερα έργα του τα έγραψε στα γερμανικά.

Διαβάστε ακόμη: